Condicions d'ús del lloc web
1. Alcanç
Aquestes condicions d'ús de l'Lloc web s'estableixen les condiciones generals que regulen tant l'accés com la navegació, així com l'ús dels continguts d'aquest Lloc web.

La informació continguda en aquest Lloc web fa referència als serveis prestats per DATALAB, SL (en endavant DL). Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui a l'usuari a contractar els serveis. DL es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda, quan ho consideri convenient i sense previ avís, i no és responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret a modificar el contingut de el present document d'ús del Lloc web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Condicions d'ús del Lloc web poden patir modificacions.

La prestació de servei d'aquest Lloc web té una durada limitada a el moment en què l'Usuari es trobi connectat a l'Lloc web o en algun dels serveis que, mitjançant el mateix, es faciliten.
2. Condicions d'ús del lloc web
Amb el simple accés, la navegació o la utilització del Lloc web, s'adquireix la condició d'usuari. L'usuari accepta, de forma plena i sense cap tipus de reserva, les condicions contingudes en el present Avís Legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin provocar danys a l'Lloc web, inutilitzant, sobrecarregant o fent-ho a perdre de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi del Lloc web.
3. Propietat intelectual i ús de continguts
DL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest Lloc web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o conte amb la corresponent llicència o autorització pel seu ús.

El d'accés a la navegació per i l'ús d'aquest Lloc Web per part de l'usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu electrònic, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l'autorització expressa i per escrit de DL.

El logotip és una marca registrada propietat de DL. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització per escrit del seu titular.
4. Enllaços
4.1. Enllaços a altres llocs web externs
DL rebutja la responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per DL o no publicada sota el seu nom.

El lloc web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres Llocs web de la World Wide Web que són completament independents d'aquest Lloc web. DL no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
4.2. Enllaços externs amb destí al lloc web de DL
Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a https://www.datalab.es, aquest enllaç s'haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:
  1. L'enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L'enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complert, dirigint a l'usuari amb un sol clic a l'URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L'enllaç haurà d'assolir tota l'extensió de pantalla de l'portal de https://www.datalab.es.
  2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de DL, el Lloc web que estableix l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera https://www.datalab.es, incloent-ho com a part integrant de la seva pàgina web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l'origen de la informació.
  3. No s'autoritza l'establiment d'enllaç a https://www.datalab.es, des Llocs web que mantinguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l'ordre públic.
El servei d'accés a l'Lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten als l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, DL actua com prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda de. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a DL enviant un missatge a info@datalab.es, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de DL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

DL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a DL.
5. Exclusió de responsabilitat
La responsabilitat en l'us d'aquest Lloc web correspon, de forma única i exclusiva, a l'Usuari.

DL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:
  1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix d'subministres i serveis de tercers.
  2. Els errors i omissions en la informació publicada, així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del Lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.
L'accés a l'Lloc web no implica l'obligació per part de DL de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. DL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'ús del Lloc web.
6. Legislació
El present Avís Legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.
7. Actualització
El present ús del Lloc web s'ha revisat per última vegada el maig de 2018.