Polítiques d'ISO
Política de gestió ambiental
El Grup DATALAB està ubicat a Barcelona i prestant els seus serveis principalment en l’àrea geogràfica propera al seu emplaçament.

Des de la seva fundació treballa amb conceptes de sostenibilitat i integració en el medi.

El desenvolupament de totes les seves activitats es realitza minimitzant els impactes ambientals i mantenint l’entorn natural.

La Direcció i tots els empleats de l’Empresa, conscients de la importància de la conservació de l’entorn natural, apliquen aquesta premissa en el funcionament de les instal·lacions de la companyia i en els serveis oferts als clients in situ.

La Direcció i tots els empleats de l’Empresa treballen conjuntament amb els usuaris i proveïdors en el sentit de millorar l’entorn ambiental.

La Direcció manté el compromís de complir amb els requisits legals aplicables a les instal·lacions i l’entorn natural de l’Empresa.

Existeixen, i són revisats, objectius i mètodes de control per assegurar el compliment d’aquesta Política Ambiental.
Política de qualitat
L’objectiu del Grup Datalab és subministrar productes i serveis que compleixin amb les exigències i expectatives dels seus clients per tal d’assegurar la perdurabilitat de l’Empresa.
  1. Totes les activitats del Grup Datalab s’orienten cap a l’assoliment de la satisfacció dels seus clients, mantenint i millorant la imatge que d’elles té el mercat.
  2. La millora contínua es presenta com l’eina més eficaç a utilitzar, en totes i cadascuna de les seves activitats, per dotar de competitivitat a l’organització davant d’un mercat cada dia més exigent.
  3. El Grup Datalab manté definits tots els seus processos que són avaluats i millorats de forma contínua, per garantir el major grau de compliment dels requisits que li són demandats pels seus clients. Per a això, el Grup Datalab promou actituds proactives en la seva organització.
  4. El Grup Datalab manté una actitud de col·laboració amb els seus proveïdors i treballa conjuntament amb ells per aconseguir la qualitat dels productes/serveis adquirits, tenint en compte les necessitats i expectatives dels seus clients.
  5. El Grup Datalab manté tots els recursos necessaris per complir i superar les normatives legals reglamentàries vigents en relació amb el sistema de qualitat.
  6. El Grup Datalab considera com un valor clau en el compliment dels requisits i expectatives dels seus clients la participació i implicació de tot el seu personal. Per això facilita aquells recursos formatius i operatius, dels quals el personal ha de disposar, per al subministrament del producte o servei al client, de la manera més eficient possible.
La Direcció del Grup Datalab garanteix que aquesta política és entesa, aplicada i revisada per tot el personal, per assegurar la seva adequació continuada i mantinguda, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.
Política de seguretat de la informació
Objectiu
L’objectiu de la present Política és establir les directrius generals que garanteixin la seguretat dels Sistemes d’Informació dels clients del GRUP DATALAB.

Premisses
Tots els equips, infraestructures i aplicacions disposats al servei del personal contractat són propietat del GRUP DATALAB o dels seus CLIENTS, i només es permet la seva utilització per a desenvolupar les tasques establertes en l’àmbit laboral.

Totes les dades processats pels elements anteriorment esmentats són propietat dels clients del GRUP DATALAB i, per tant, posseeixen caràcter confidencial.

Ús apropiat dels Recursos
L’equipament informàtic, programari i infraestructura de xarxa que el GRUP DATALAB o els seus CLIENTS posen a disposició dels seus empleats, s’ha d’utilitzar per als propòsits de negoci per als quals ha estat concebut. A més, la informació que processen aquests recursos ha de ser tractada de manera confidencial.

Per això queda terminantment prohibit:

Modificar, alterar o danyar la configuració dels dispositius de maquinari, programari i comunicacions habilitats per l’empresa per al desenvolupament de les funcions pròpies de cada usuari.

En cas que algun usuari precisi la instal·lació de components addicionals, haurà de comunicar al seu responsable directe.

No es permet la instal·lació de programari que no vagi acompanyat del seu corresponent llicència.

Connectar-se a la xarxa corporativa per mitjans diferents als establerts per l’empresa.

Intentar accedir sense autorització als elements i continguts restringits dels sistemes.

Introduir intencionadament en els Sistemes d’Informació de l’empresa components potencialment nocius (malware), o amb contingut amenaçador, ofensiu o obscè.

Intentar destruir, alterar, inutilitzar o divulgar les dades i informació que són propietat del GRUP DATALAB o dels seus CLIENTS.

L’incompliment d’alguna d’aquestes pautes generals de conducta, podria propiciar l’obertura del corresponent procés disciplinari. L’empresa desplegarà els mecanismes formals que estimi oportuns per vetllar per l’ús apropiat dels seus recursos.

Responsabilitats dels Usuaris
Cada usuari és responsable de l’equipament que el GRUP DATALAB o els seus CLIENTS li han confiat per al desenvolupament de les seves funcions laborals, estant permès treure dels locals de l’empresa, només aquells equips i dispositius autoritzats.

Igualment, l’usuari és responsable de protegir i mantenir la confidencialitat de la informació pertanyent o confiada al GRUP DATALAB.

L’usuari, es fa responsable de les seves contrasenyes i, sota cap circumstància, ha de divulgar-les o cedir-les a la resta d’usuaris.

Les contrasenyes d’usuari han de ser robustes i difícilment adivinables per tercers no autoritzats.

En cas de detectar algun incident de seguretat, l’usuari ha de comunicar immediatament al responsable de l’actiu seguint el procediment de No Conformitats.

Responsabilitat de la Direcció del GRUP DATALAB
La Direcció és responsable de desplegar els mitjans tècnics i humans necessaris per a garantir la confidencialitat.